نمرات یک دانش‌آموز در یک آزمون به صورت جدول زیر است. اگر او بخواهد میانگین نمراتش برابر ۱۸ گردد، نمرهٔ درس ریاضی او چقدر باید باشد؟

1) 

18

2) 

18/5

3) 

19/5

4) 

20