{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

در مقایسه مالتوز و لاکتوز در باکتری اشرشیاکلای کدام مورد درست است؟

1 ) 

در هر دو جهت حرکت رونویسی از چپ به راست می‌باشد

2 ) 

در یکی پس از رونویسی ما به mRNA می‌رسیم

3 ) 

در هر دو رنا بسپاراز  از یک نوع نیست

4 ) 

همزمانی اتصال هر دو دیده می‌شود

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

گزینه 1 طبق شکل کتاب درسی صحیح است 
گزینه 2 در هردو پس از رونویسی به یک mrna می رسیم رنا 3 ژنی 
گزینه3 در حالی در هر دو رنا بسپاراز یک نوع است
گزینه4 در داستان لاکتوز پروتیین ما به قند دی ساکارید وصل است با به دنا وصله( اپراتور)
اما بالاخره به یکی وصل است و ما همزمانی اتصال هر دو را نداریم
ولی در داستان مالتوز یا به هردو ( قند و دنا‌) همزمان وصل است یا کلا وصل نیست

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمد مولائی