{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با هویت متغیر انسان درست است؟

1 ) 

نژاد - مکان تولد - کارمند

2 ) 

شغل - رنگ پوست - راستگویی

3 ) 

ورزشکار - رنگ چشم - موقعیت اجتماعی

4 ) 

فوتبالیست - خوش اخلاق - شاگرد ممتاز

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

فاطمه احمدی