املای کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست است؟

1) 

ضامن : نگه داری و مراقبت از چيزی

2) 

تهسين : تشويق کردن

3) 

غرور : سربلندی

4) 

ابرام : اصرار داشتن