مفسر ابن‌سینا به روش اشراقی چه کسی بود؟

1) 

میرداماد

2) 

 شیخ اشراق

3) 

خواجه نصیر

4) 

قطب‌الدین رازی