{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

به چند طریق می‌توان با استفاده از اصل شمول و عدم شمول، 4 خودکار متفاوت را بین 3 نفر توزیع کرد به شرط آن‌که به هر نفر حداقل یک خودکار داده باشیم؟

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

$A = \left\{ {{a_1},{a_2},{a_3},{a_4}} \right\}$
$B = \left\{ {{b_1},{b_2},{b_3}} \right\}$
${A_j} = \left\{ {f:\left. {A \to B} \right|f({a_i}) \ne {b_j},1 \leqslant i \leqslant 4} \right\},1 \leqslant j \leqslant 3$
$\left| S \right| = {3^4} = 81,\left| {{A_j}} \right| = {2^4} = 16$
$\left| {{A_1} \cap {A_2}} \right| = \left| {{A_1} \cap {A_3}} \right| = \left| {{A_3} \cap {A_2}} \right| = 1$
$\left| {{A_1} \cap {A_2} \cap {A_2}} \right| = 0$
$\left| {{A_1} \cap {A_2} \cap {A_3}} \right| = 81 - (3 \times 16 - 3 \times 1 + 0) = 36$

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمد بادپا