میان اجزای کدام گزینه ارتباط معنا وجود ندارد؟

1) 

 مصرف‌گرایی – تولید انبوه زباله

2) 

جنگل‌زدایی- افزایش اثرات گازهای گلخانه‌ای

3) 

ایجاد پارک‌های وحش – کشاورزی با روش‌های علمی

4) 

افزایش فعالیت‌های کشاورزی – تخریب جنگل‌های استوایی