هدف از ناحيه بندی چيست و بر چه اساسی صورت می‌گيرد؟

1) 

مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌های مكان‌ها ـ طرز تفكر يک جغرافی‌دان و شيوه كار او

2) 

مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌های مكان‌ها ـ معيارها و ملاک‌های تعيين شده

3) 

شناخت بهتر و آسان‌تر مكان‌های مختلف ـ طرز تفكر يک جغرافی‌دان و شيوه كار او

4) 

شناخت بهتر و آسان‌تر مكان‌های مختلف ـ معيارها و ملاک‌های تعيين شده

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد