{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام عبارت درست است؟

1 ) 

در تنفس نوری انزیم آغازگر چرخه ی کالوین سبب شکسته شدن ترکیب شش کربنه ی ناپایدار می شود .

2 ) 

 غشای تیلاکوئید ، محل مناسبی برای ایجاد +NADP می باشد .

3 ) 

 با فعال شدن پروتئین غشایی در غشای تیلاکوئید ، بر تراکم +H تیلاکوئید افزوده می شود .

4 ) 

همه ی گیاهان سبز قادر به تثبیت 2CO در چرخه ی کالوین می باشند 0

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

پاسخ : گزینه ی 3

بررسی گزینه ها :

1) نادرست : آنزیم اغازگر چرخه ی کالوین ، انزیم روبیسکومی باشد . این آنزیم طی تنفس نوری قند 5 کربنه ی ریبولوز فسفات را تجزیه می کند نه ترکیب 6 کربنی ناپایدار.

2)نادرست : +NADP درون بستره در مرحله ی نوری فتوسنتز ایجاد می شود .

3) درست : در غشای تیلاکوئید پروتئین غشایی وجود دارد که با فعالیت خود به صورت فعال +H را از بستره به درون تیلاکوئید انتقال داده و موجب افزایش تراکم +H تیلاکوئید می شود .

4)نادرست : بعضی از گیاهان قادر به تثبیت 2CO با استفاده از چرخه ی کالوین نیستند .

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

کمال  فرهی فر