{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

به ترتیب، ارزش ها و هنجارها از جنس کدام موارد هستند؟

1 ) 

هدف و مقصود - وسیله و روش رسیدن به ارزش ها

2 ) 

لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی - ابزار جامعه پذیری

3 ) 

ابزار جامعه پذیری - لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی

4 ) 

وسیله و روش رسیدن به ارزش ها - هدف و مقصود

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

ارزش ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسیله و روش رسیدن به ارزش ها هستند.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

علیرضا غلامی