شار مغناطيسی گذرنده از حلقه‌ای با مقاومت 0/12 اهم، به‌اندازهٔ 0/03Wb كاهش می‌يابد. بار خالص عبوری از حلقه چقدر است؟

1) 

0/15C

2) 

0/20C

3) 

0/25C

4) 

0/30C