{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

کدام یک از موارد زیر، معمولاً در مرکز شهر قرار دارد؟

1 ) 

فروشگاهها و بیمارستان ها

2 ) 

کارگاهها و فروشگاهها

3 ) 

کارخانه ها و دانشگاهها

4 ) 

بیمارستان ها و کشتزارها

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 1071
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان