چرا دوستی یک نیاز است؟

1) 

چون از همنشینی با دوستان خوب لذت می‌بریم.

2) 

دوست داریم به دیگران محبت کنیم و محبت ببینیم.

3) 

دوست داریم در مشکلات به دیگران کمک کنیم و از آن‌ها کمک بگیریم.

4) 

دوست داریم شادی‌ها و ناراحتی‌های خود را با دوستان در میان بگذاریم.