{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام عبارت، جمله نیست؟

1 ) 

روبه پر فریب و حیلت‌ساز

2 ) 

بود در روشنایی‌ها خداوند

3 ) 

بر درختی نشست در راهی

4 ) 

رفت پای درخت و کرد آواز

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

علی رجبی