{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

با توجه به شكل زير كه بخشی از لوله‌ی اسپرم‌ساز را نشان می‌دهد، كدام‌يک از موارد زير در رابطه با ياخته‌ای كه با علامت «؟» مشخص شده، به درستی بيان شده است؟

1 ) 

هورمون تستوسترون به خون ترشح می‌كند.

2 ) 

ياخته‌ای هاپلوئيد و دارای كروموزوم‌های دوكروماتيدی است.

3 ) 

در از بين بردن باكتری‌های بيماری‌زای لوله‌ی اسپرم ساز نقش دارد.

4 ) 

دارای تعداد سانترومرهای برابر با ياختهٔ مادری است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان