{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان چیست؟

1 ) 

شصت مدّ طعام به شصت فقیر 

2 ) 

یک مدّ طعام به یک فقیر 

3 ) 

سی‌روز روزه گرفتن 

4 ) 

750 گرم گندم یا جو 

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان شصت مدّ طعام به شصت فقیر است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

سید امیرحسین قپانی