فعل امر از فعل‌های «تَجلِبنَ، تَنظُرینَ، تَحرُسونَ» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1) 

اِجلِبْ، أنظُري، أحرُسوا

2) 

اِجلِبنَ، اُنظُری، اُحرُسوا

3) 

اِجلِبنَ، اُنظُرْ، اُحرُسونَ

4) 

اِجلِبی، اُنظُرین، اُحرُسْ