{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید $(CC{I_4})$ نامتقارن است.

1 ) 

درست

2 ) 

نادرست

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید $(CC{I_4})$ متقارن است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

کیان مرادی