{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

در 22 بهمن سال 1357 چه اتفاقی افتاده است؟

1 ) 

ورود امام خمینی به ایران

2 ) 

پیروزی انقلاب اسلامی

3 ) 

روز رحلت امام خمینی 

4 ) 

روز فرار شاه از  ایران

تحلیل ویدئویی تست

رضا فیضی