مترادف کلمه های مشخص شده در بیت زیر، درکدام گزینه نوشته شده است؟
                     ز هر بد تویی بندگان را پناه                  تو دادی مرا گردی و دستگاه

1) 

پادشاهی – حکومت

2) 

قدرت – سلطنت

3) 

دلیری – جایگاه

4) 

ثروت – مقام

مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد