كدام گزينه با توجه به معنا نادرست است؟

1) 

امپراتور: پادشاه

2) 

غصه: ناراحتی

3) 

بِسِتَد: گرفت

4) 

غازی : داور

رابطه بین پاره خط های مختلف
توسط حسین ح در 17 خرداد
دو عدد گنگ که جمع آن ها گنگ نباشد
توسط Zahra Padash در 17 خرداد
تفسیر عقاید ایران باستان
توسط دانیال عبدالعلی زاده در 16 خرداد
گویا کردن کسر با مخرج رادیکالی
توسط bahar Khaksar در 16 خرداد