ظرفی شیشه‌ای به گنجایش 200 سانتی‌متر مکعب را با مایعی پر می‌کنیم. اگر دمای ظرف و مایع درون آن را از 50 درجهٔ فارنهایت به 86 درجهٔ فارنهایت برسانیم، چند سانتی‌مترمکعب مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟ ($8\times {{10}^{-6}}\frac{1}{{}^{\circ }C}$ = ضریب انبساط خطی ظرف و $50\times {{10}^{-5}}\frac{1}{{}^{\circ }C}$= ضریب انبساط حجمی مایع)

1) 

1/904

2) 

0/096

3) 

1/83

4) 

0/17