{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام گزینه نوعی اخلاق اینترنتی محسوب می‌شود؟

1 ) 

خواستن رمز عبور پست الکترونیکی از دوستان

2 ) 

نشان دادن نامه‌ها هنگام ورود به پست الکترونیکی 

3 ) 

عدم نشان دادن رمز ورود به پست الکترونیکی 

4 ) 

ورود به سایر پست الکترونیکی دوستان با رمز عبور آن‌ها

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!