{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تکلیفِ روزۀ «فرزندی که با نهی پدر و مادر به سفر برود» و «کسی که به چیز حرامی روزه خود را باطل کند» و «روزه‌داری که بعدازظهر به مسافرت برود» به ترتیب چیست؟

1 ) 

روزهاش را باید بگیرد - باید کفّاره جمع بدهد - روزه‌اش صحیح است.

2 ) 

نباید روزه بگیرد - باید کفّاره جمع بدهد - روزه‌اش صحیح نیست.

3 ) 

روزهاش را باید بگیرد - باید کفاره بدهد - روزه‌اش صحیح نیست.

4 ) 

نباید روزه بگیرد - قضای آن را باید بگیرد - روزه‌اش صحیح است.

تحلیل ویدئویی تست

محمدرضا قمیصی