ترجمه‌ی کدام عبارت درست است؟

1) 

ساعَدَ أَخوکَ الْأَکبرُ جَدَّنا:‌برادر بزرگت به پدر بزرگ ما کمک کرد.

2) 

کانَ الْمُوَظَّفونَ یَکْتُبونَ الرَّسائِلَ فِی الْإِدارَةِ: کامندان نامه‌ها را در اداره می‌نوشتند.

3) 

لٰا تَکشِفوا عُیوبَ أَصدِقاءِکُم: عیب‌های دوستانتان را آشکار نمی‌کنید.

4) 

إِعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ: می‌دانم که پیروزی با صبر است.