در هر سال شما 35 هفته به مدرسه می روید. اگر همه‌ی روزهای هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه به مدرسه بروید و در هر روز 5 ساعت در مدرسه باشد. در سال شما حدود چند ساعت در مدرسه هستید؟

800 ساعت

900 ساعت

8000 ساعت

9000 ساعت