در هر سال شما 35 هفته به مدرسه می روید. اگر همه‌ی روزهای هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه به مدرسه بروید و در هر روز 5 ساعت در مدرسه باشد. در سال شما حدود چند ساعت در مدرسه هستید؟

1) 

800 ساعت

2) 

900 ساعت

3) 

8000 ساعت

4) 

9000 ساعت