{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مفهوم بیت زیر، از کدام گزینه دریافت می‌شود؟

«تا چشم بشر نبیندت روی // بنهفته به ابر چهر دلبند»

1 ) 

حزین از مردم دنیا نه‌ای، پایی به دامن کش // ز باغی که آشیان زاغ شد، کنج قفس بهتر

2 ) 

مرا از ضعف پرواز است قید آشیان ورنه // نفس گیرم چو بوی غنچه از خلوت گزینی‌ها

3 ) 

چون کمان از خانه‌آرایی ندیدم حاصلی // وحشتی کو تا جدا از خود به منزل‌ها شوم

4 ) 

فساد طاعت بی‌پرده افزون است از عصیان // نهان کن چون گناه از چشم مردم طاعت خود را

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

بیت صورت سؤال و گزینۀ «1» بر خلوت و دوری از خلق تأکید دارند.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینۀ «2» : خلوت و انزوای من به خاطر ضعف پرواز است.

گزینۀ «3» : بی‌ثمر بودن خلوت و عزلت

گزینۀ «4» : نکوهش طاعت و عبادتی که از سر ریاکاری و تظاهر است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمد اسدپور