کدام جمله دربارهٔ «فارابی» درست است؟

1) 

وی از پیشگامان روش علمی- تجربی است.

2) 

به نظر وی برای رسیدن به سعادت باید بعد مثبت انسان تقویت شود.

3) 

وی بر اهمیت ادراک حسی در جریان شناخت تأکید دارد.

4) 

وی اولین آزمایشگاه روان‌شناختی را دایر کرد.