1395/9/15

آزمون تستی درس هفتم فارسی ششم دبستان | شعر: همه از خاک پاک ایرانیم

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 7: درس آزاد
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟