1398/10/28

آزمون تستی تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس 7: ایران در دوره حکومت رضا شاه

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 7: ایران در دورۀ حكومت رضاشاه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/10/28
  

رضاشاه پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک رئیس جمهور آن کشور به تقلید از وی به کدام اقدام دست زد؟