{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (1) 1401/07/2

نمونه شماره 4: آزمون مجازی نوبت اول علوم و فنون ادبی 1 دهم (درس 1 تا 6)

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (1) آذر
شامل مباحث:
فصل 1
فصل 2
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

نمونه شماره 4: آزمون مجازی نوبت اول علوم و فنون ادبی 1 دهم  (درس 1 تا 6)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
بروزرسانی شده در 2 مهر 1401
  

کدام بیت با عبارت زیر، از نظر قلمرو فکری هم‌مفهوم است؟

«آب و گل تو را نیکو سرشته‌اند، اما لگد کم خورده است.»