1395/12/2

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (حجم و جرم)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر زاویۀ (؟) چند درجه است؟