1395/10/24

آزمون تستی درس ششم فارسی (1) پایه دهم | مهر و وفا، حقّۀ راز

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 6: مهر و وفا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

همه گزینه ها با بیت « غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات / هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد : تناسب معنایی دارند، به جز ...