1395/10/24

آزمون تستی درس ششم فارسی (1) پایه دهم | مهر و وفا، حقّۀ راز

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 6: مهر و وفا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

آرایه‌های «تناسب، تشبیه، ایهام، جناس» به ترتیب در کدام گزینه دیده می‌شود؟

الف) چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان مانند بودیم.

ب) اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب / گر ذوق نیست ترا، گز طبع جانوری

ج) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید  /  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام

د) مخور طعمه جز خسروانی خورش  / که جان یابدت زان خورش پرورش