1395/10/8

آزمون تستی درس هشتم علوم تجربی ششم دبستان | طراحی کنیم و بسازیم

علوم تجربی ششم دبستان بهمن
شامل مباحث: درس 8: طراحی کنیم و بسازیم
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر، اگر قطر چرخ دندۀ وسطی، 3 برابر چرخ دندۀ 1 و دو برابر چرخ دندۀ 3 باشد و چرخ دندۀ  وسطی در جهت عقربه های ساعت بچرخد کدام چرخ دنده  هم جهت با آن می چرخد و کدام سرعت بیش تری دارد؟