1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-2: انبساط گرمایی (نمونه A)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
2-4 انبساط گرمایی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ظرفی شیشه‌ای به گنجایش 200 سانتی‌متر مکعب را با مایعی پر می‌کنیم. اگر دمای ظرف و مایع درون آن را از 50 درجهٔ فارنهایت به 86 درجهٔ فارنهایت برسانیم، چند سانتی‌مترمکعب مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟ ($8\times {{10}^{-6}}\frac{1}{{}^{\circ }C}$ = ضریب انبساط خطی ظرف و $50\times {{10}^{-5}}\frac{1}{{}^{\circ }C}$= ضریب انبساط حجمی مایع)