1397/6/23

سوالات تستی فصل 5 زیست شناسی دهم | فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1: هم ایستایی و کلیه‌ها
گفتار 2: تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد درباره ی هم ایستایی (هومئوستازی) به نادرستی بیان شده است؟

الف) تمام اعمالی که برای پایدار ماندن وضعیت درونی بدون انجام می شود.

ب) از ویژگی های اساسی برای تداوم حیات، در همه ی موجودات زنده است.

ج) وجود هماهنگی بین پدیده های مختلف فیزیولوژیکی در جهت ثبات محیط داخلی است.

د) هر نوع فعالیت بافت ها و اندام های پر یاخته ای که در بدن صورت می گیرد.

مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد