1398/10/6

سوالات آزمون آنلاین درس 7 روانشناسی یازدهم انسانی | انگیزه و نگرش

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 7: انگیزه و نگرش
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ارتباط با «باورها و نظام ارزشی فرد» كدام عبارت نادرست است؟