1397/10/6

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی جامعه شناسی دوازدهم انسانی |‌ درس 1 تا 4

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: ذخیرۀ دانشی
درس 2: علوم اجتماعی
درس 3: نظم اجتماعی
درس 4: کنش اجتماعی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

براساس دیدگاه تفهمی، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاهای مجازی کدام است؟