1395/11/18

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ نهم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $B\left\{ x\left| -2\lt x\lt 2 \right. \right\},A=\left\{ -1\lt x\lt 3 \right\}$ باشد، آن‌گاه مجموعه $A \cap B$ کدام است؟