1396/2/21

آزمون تستی فصل 15 علوم تجربی هفتم | تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: تبادل با محیط
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

............ دارای حلقه های غضروفی است که سبب میشود این اندام همیشه باز باشد.