1395/7/4

آزمون تستی درس اول فارسی پنجم دبستان | تماشاخانه

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 1: تماشاخانه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام مصراع واژه های متضاد وجود دارد؟