1397/10/23

تست آزمایشی کنکور تاریخ (3) دوازدهم | درس 7: ایران در دوره حکومت رضا شاه

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 7: ایران در دورۀ حكومت رضاشاه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/23
  

رضاشاه پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک رئیس جمهور آن کشور به تقلید از وی به کدام اقدام دست زد؟