1399/2/6

آزمون مجازی ادبیات فارسی کلاس نهم | فصل 6: ادبیات جهان

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 6: ادبیات جهان
درس 16: آرزو
درس 17: شازده کوچولو
نیایش
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1399/2/6
  

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

          « بیا تا بر آریم دستی ز دل        که فردا نتوان بر آورد فردا ز گل»