1397/4/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها (گفتار 2- پاسخ به محیط)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار 2: پاسخ به محیط
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 تیر 97
  

چند مورد از موارد زیر، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟

"در آزمایش هایی که چارلز داروین و پسرش در رابطه با حرکت در گیاهان انجام دادند، مشخص شد که ................."

الف) ماده ای که سبب خم شدن ساقه در پاسخ به نور یک جانبه می شود، اکسین نام دارد.
ب) نور یک جانبه باعث حرکت ماده ای از سمت مقابل نور به سمت دور از نور می شود.
ج) دانه رست در صورتی به سمت نور یک جانبه خم می شود که نوک آن در برابر نور قرار گرفته شد.
د) عامل نورگرایی دانه رست، ترکیبی است که در نوک آن و در برابر…