1397/4/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها (گفتار 2- پاسخ به محیط)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل نهم- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار 2: پاسخ به محیط
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در گیاه .......................، می‌توان با شکستن شب به وسیلۀ یک جرقۀ نوری، باعث شد که گیاه در مواقعی از سال که به طور طبیعی گل ایجاد ...............، گل ...................