1395/9/16

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 1: درس دوم-استدلال

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث: درس 2: استدلال
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 آذر 95
  

هر سه زاویۀ مثلث ABC حاده اند و Hنقطۀ همرسی سه ارتفاع مثلث و $ \angle AHC= 4(\angle B) $است. اندازۀ $\angle A + \angle C $ چند درجه است؟