1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عرض از مبدأ خط گذرنده از دو نقطۀ‌ $\left[ \begin{matrix}   5  \\   -3  \\\end{matrix} \right]$ و $\left[ \begin{matrix}   3  \\   1  \\\end{matrix} \right]$ کدام است؟