1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل