1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

خط d محور x ها را در نقطه $\left[ \begin{matrix}   -8  \\   0  \\\end{matrix} \right]$ قطع کرده است. اگر مساحت قسمت سایه زده شده 16 باشد، شیب خط d چقدر است؟