1396/1/26

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 1: حجم و مساحت کره

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: حجم و مساحت کره
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

اگر$a+b \lt 0$، آنگاه ab یا مثبت است یا منفی.

$ y=k , (k \in R) $ ، صورت کلی معادله خط‌هایی است که شیب آنها صفر است.

هیچ عدد صحیحی وجود ندارد که به ازای آن، عبارت $ \frac{5}{x^2 -2} $  تعریف نشده باشد.

اگر شعاع یک کره برابر 3 باشد. عدد حجم و مساحت کره با هم مساویند.