1396/1/26

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 1: حجم و مساحت کره

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: حجم و مساحت کره
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حجم نیم کره با شعاع 6 سانتی متر برابر با کدام گزینه است؟