1396/1/26

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 1: حجم و مساحت کره

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: حجم و مساحت کره
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک کره را در داخل یک استوانه به ارتفاع h قرار داده‌ایم. اگر این کره بر وجه جانبی و دو قاعده‌ی استوانه مماس باشد، کدام رابطه درست است؟ (حجم =v)