1397/6/26

آزمون تستی درس 12 علوم تجربی چهارم دبستان | گوناگونی گیاهان

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 12: گوناگونی گیاهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نام قسمت های 1 تا 4 در کدام گزینه درست بیان شده است؟