1395/9/10

آزمون تستی فصل 3 فیزیک دهم | مبحث کار و انرژی جنبشی و کار و انرژی پتانسیل

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 3: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جسمی به جرم 5Kg را به طنابی بسته و با نیروی 60 نیوتن در راستای قائم بالا می کشیم و جسم از حال سکون به حرکت در می آید. در این حالت در ازای هر یک متر جا به جایی این جسم، کار نیروی 60 نیوتونی که به جسم وارد می شود و کار وزن جسم به ترتیب از راست به چپ هر کدام چند ژول است؟($ g=10N/{Kg} $)