1397/4/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 8: تولیدمثل نهان‌دانگان (گفتار 2- تولیدمثل جنسی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 2: تولید مثل جنسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 تیر 97
  

در گیاه دارای .................. قطعاً ..................